• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 2, стp. 130-140
    

    Стаття

Афанас’єва Т.В.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимiрська 64/13, Київ 01601; e-mail: Afanasieva@univ.kiev.ua)

Дослiдження взаємодiї атомiв елементiв IV та V груп з гранями Si(001), Ge(001)

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Наведено результати дослiджень адсорбцiї та дифузiї атомiв елементiв IV (Si, Ge), V (As, Sb, Bi) груп на поверхнi Si(001) та Ge(001) методами квантової хiмiї. Дослiджено механiзм впливу адсорбцiї атомiв елементiв V групи на властивостi гранi (001) кремнiю. Проаналiзовано роботи, присвяченi проблемам адсорбцiї та коадсорбцiї атомiв елементiв V групи (As, Sb та Bi) та кисню на поверхнi Si(001), дифузiї аддимерiв Bi на поверхнi Si(001) та аддимерiв Si, Ge на поверхнi Ge(001). Результати дослiджень демонструють високий потенцiал методiв квантової хiмiї для отримання унiкальної iнформацiї про взаємодiю адсорбатiв з поверхнею напiвпровiдника.

Ключові слова: адсорбцiя, дифузiя, поверхня напiвпровiдника, окиснення.