• Українська
  • English

< | Наступний номер>

Список № 2 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 2, стp. 171-176    

   
Стаття

Репецький С.П.1, Третяк О.В.2, Вишивана I.Г.2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64, Київ; e-mail: srepetsky@univ.kiev.ua)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут високих технологiй
(Просп. Академіка Глушкова, 4-г, Київ)

Електронна структура та електропровiднiсть графену з домішкою азоту

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: На основi моделi сильного зв’язку з використанням обмiнно-кореляцiйних потенцiалiв у теорiї функцiонала густини дослiджена електронна структура та електропровiднiсть графену з домiшкою азоту. В ролi базису вибираються хвильовi функцiї 2s-, 2p-станiв нейтральних невзаємодiючих атомiв вуглецю. Встановлено, що гiбридизацiя зон призводить до розщеплення енергетичного спектра електронiв в областi рiвня Фермi. У графенi з домiшкою азоту завдяки перекриттю 2p-енергетичних зон згадана вище щiлина проявляється як квазiщiлина, в областi якої густина електронних станiв має значно менше значення порiвняно з iншою областю спектра. Встановлено, що зi збiльшенням концентрацiї азоту електропровiднiсть графену зменшується. Оскiльки зi збiльшенням концентрацiї азоту густина станiв на рiвнi Фермi зростає, то зменшення електропровiдностi зумовлено бiльш рiзким зменшенням часу релаксацiї електронних станiв.

Ключові слова: графен з домiшкою азоту, енергетичний спектр електронiв, модель сильного зв’язку.