• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 12, стp. 1253-1265    

    Стаття

Грицай В.Й.

Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14b, Київ 03143; e-mail: vgrytsay@bitp.kiev.ua)

Самоорганізація і фрактальність в метаболічному процесі гліколізу

Розділ: Нелінійні процеси
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: У роботi за допомогою математичної моделi дослiджується метаболiчний процес глiколiзу. Загальна схема глiколiзу розглядається як закономiрний результат бiохiмiчної еволюцiї. Використовуючи теорiю дисипативних структур, проведено пошук умов самоорганiзацiї даного процесу. Знайдено автокаталiтичнi процеси, завдяки яким зберiгається циклiчнiсть в динамiцi його протiкання. Дослiджено умови порушення синхронiзацiї процесу, збiльшення кратностi циклiчностi та виникнення хаотичних режимiв. Отримано фазопараметричнi дiаграми каскаду бiфуркацiй, якi вiдзеркалюють перехiд до хаотичних режимiв вiдповiдно сценарiю Фейгенбаума та перемежаємостi. Знайдено дивнi аттрактори, що виникають внаслiдок воронки. Побудованi їх аттрактори. Розрахованi повнi спектри показникiв Ляпунова i дивергенцiй для знайдених режимiв. Розрахованi КС-ентропiї, горизонти передбачуваностi та ляпуновскi розмiрностi дивних аттракторiв. Зроблено висновки про структурно-функцiональнi зв’язки глiколiзу та їх впливу на стiйкiсть метаболiчного процесу клiтини.

Ключові слова: глiколiз, метаболiчний процес, самоорганiзацiя, фрактальність, дивний аттрактор, сценарiй Фейгенбаума.