• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 12, стp. 1226-1235    

    Стаття

Романюк Ю.А., Яремко А.М., Джаган В.М., Юхимчук В.О

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 45, Київ 03028; e-mail: romanyuk_yu@ukr.net)

Комбінаційне розсіювання світла в надґратках з Ge квантовими точками

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Проведено дослiдження надґраток (НГ) з шарами Ge квантових точок (КТ) методом комбiнацiйного розсiювання свiтла (КРС) та запропоновано теоретичну модель, що описує експериментальнi спектри. Модель враховує реальну кристалiчну структуру КТ та навколишньої матрицi, а також фонон-фононну взаємодiю КТ з матрицею. Iнтенсивностi спектрiв КРС розраховувалися з використанням процедури вторинного квантування та методу функцiй Грiна. Отриманi результати показали, що кристалiчна структура надґратки, що складається з кремнiєвих шарiв та шарiв з Ge квантовими точками, може бути описана як змiшаний кристал з певним розподiлом “домiшок” (Ge-“молекул”). Продемонстровано якiсну кореляцiю в положеннi та iнтенсивностi смуг у теоретично розрахованих та експериментально отриманих спектрах КРС вiд надґраток з шарами Ge (SiGe) квантових точок та пояснено дублетний характер смуг.

Ключові слова: квантова точка, надґратка, комбiнацiйне розсiювання свiтла, функцiя Грiна, фонони.