• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 12, стp. 1212-1219    

    Стаття

Одінаєв С.1, Махмадбеков Р.С.2

1 Академія наук Республіки Таджикістан
(Просп. Рудаки, 33, Душанбе 734025, Таджикістан; e-mail: odbs42@mail.ru)
2 Таджикський національный університет
(Просп. Рудаки, 17, Душанбе 734025, Таджикістан; e-mail: Mah86Rashid@mail.ru)

Частотна дисперсія діелектричної проникності і діелектричних втрат водних розчинів KCl і CsCl Залежно від параметрів стану

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: На основi аналiтичних виразiв коефiцiєнтiв дiелектричної проникностi ε1(ω) i дiелектричних втрат ε2(ω), отриманих методом кiнетичних рiвнянь, дослiджуються частотнi спектри цих коефiцiєнтiв водних розчинiв КСl i CsСl у широкому iнтервалi змiни густини ρ, концентрацiї С i температури Т. При певному виборi моделi розчину, потенцiальної енергiї взаємодiї Φab(|r|) i радiальної функцiї розподiлу gab(|r|) iонiв сорту a i b, проведено чисельний розрахунок ε1(ω) i ε2(ω) для водних розчинiв КСl i CsСl в залежностi вiд ρ, C, T i ω. Отриманi результати чисельних розрахункiв цих коефiцiєнтiв наведено в двох таблицях i на трьох малюнках, а також порiвняно з експериментальними даними, якi знаходяться в кiлькiснiй задовiльнiй злагодi.

Ключові слова: коефiцiєнт дiелектричної проникностi, коефiцiєнт дiелектричних втрат, потенцiал міжмолекулярної взаємодiї, радiальна функцiя розподiлу, коефiцiєнт тертя рідини, час релаксації.