• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1151-1155    

    Стаття

Пінчук-Ругаль Т.М.1, Дмитренко О.П.1, Куліш М.П.1, Булавін Л.А.1, Ничипоренко О.С.1, Грабовський Ю.Є.1, Заболотний М.А.1, Стрельчук В.В.2, Ніколенко А.С.2, Шлапацька В.В.3, Ткач В.М.4

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Просп. Академiка Глушкова, 2, Київ 03022)
3 Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03028)
3 Iнститут фiзичної хiмiї iм. Л.В. Писаржевського НАН України
(Просп. Науки, 31, Київ 03028)
4 Iнститут надтвердих матерiалiв iм. В. Бакуля НАН України
(Вул. Автозаводська, 2, Київ 04074)

Радіаційні пошкодження багатостінних вуглецевих нанотрубок при опроміненні електронами

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено морфологiю, рентгенiвську дифракцiю та комбiнацiйне розсiяння свiтла (КРС) багатостiнних вуглецевих нанотрубок (БВНТ), синтезованих методами хiмiчного осадження (CVD) i низькотемпературної каталiтичної конверсiї монооксиду вуглецю в присутностi водню.
Залежно вiд методiв синтезу нанотрубок має мiсце суттєва вiдмiннiсть в кореляцiї мiж їх окремими шарами. У випадку опромiнення БВНТ високоенергетичними електронами з енергiєю Ee = 1,8 МеВ з рiзними дозами поглинання спостерiгається змiна будови i спiввiдношення iнтегральних iнтенсивностей D i G-смуг КРС, що свiдчить про покращання мiжшарової кореляцiї за рахунок утворення при радiацiйних пошкодженнях sp3-гiбридизованого зв’язку мiж шарами нанотрубок.

Ключові слова: багатостiннi вуглецевi нанотрубки (БВНТ), рентгенiвська дифракцiя, комбiнацiйне розсiяння свiтла (КРС), електронне опромiнення, радiацiйнi пошкодження, деструкцiя.