• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1144-1150    

    Стаття

Болеста І.М.1, Ровецький І.М.1, Яремко З.М.2, Карбовник І.Д.1, Вельгош С.Р.1, Партика М.В.3, Глосковська Н.В.4, Лесівців В.М.1

1 Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, факультет електронiки, кафедра радiофiзики та комп’ютерних технологiй
(Вул. генерала М. Тарнавського, 107, Львiв 79017; e-mail: bolesta@electronics.lnu.edu.ua)
2 Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, кафедра безпеки життєдiяльностi
(Вул. Дорошенка, 41, Львiв 79000)
3 Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, фiзичний факультет, кафедра фiзики твердого тiла
(Вул. Драгоманова, 50, Львiв 79005)
4 Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14-б, Київ 03680)

Про механiзм росту наноструктур на поверхнi СdI2

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Методами атомно-силової мiкроскопiї дослiджено динамiку формування нанорозмiрних структур на ван-дер-ваальсовiй поверхнi кристалiв СdI2 пiд час їхнього витримування в атмосферi повiтря за термодинамiчних умов, близьких до рiвноважних. У формуваннi поверхневих наноструктур виявлено три стадiї: на першiй утворюються нанопори через розчинення матрицi у мiсцях виходу гвинтових дислокацiй або iнших структурних дефектiв ґратки, на другiй у цих нанопорах зароджуються конусоподiбнi нанокластери, якi з часом збiльшуються у розмiрах, i на останнiй третiй стадiї вони коагулюють. Кiнетика росту поверхневих конусоподiбних нанокластерiв описана дифузiйною моделлю, яка ґрунтується на зустрiчнiй дифузiї компонентiв, що входять до їхнього складу. Показано, що швидкiсть росту цих нанокластерiв залежить вiд часової змiни градiєнта концентрацiї iонiв кадмiю у приреакцiйнiй областi.

Ключові слова: атомно-силова мiкроскопiя, поверхня Ван-дер-Ваальса, нанопори, нанокластери, дифузiя.