• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1133-1143    

    Стаття

Горячко А., Мельник П.В., Находкін М.Г.

1Відділ фізичної електроніки, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Проспект Академіка Глушкова 4-Г, Київ 03022; e-mail: andreandy2000@gmail.com)

Дослідження нових особливостей поверхні Ge(111) зі співіснуючими реконструкціями с(2×8) та 2×2 методом сканувальної тунельної мікроскопії

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Реконструйована поверхня Ge(111) може легко переходити з основного стану iз суперкомiркою с(2×8) у збурений стан 2×2 внаслiдок близькостi їхнiх значень поверхневої вiльної енергiї. Цi двi реконструкцiї поверхнi германiю є достатньо вичерпно вивченими в попереднiх роботах, проте новi структурнi особливостi можуть бути знайденi на границях мiж доменами с(2 × 8) та 2 × 2 iз рiзноманiтними орiєнтацiями та латеральними зсувами. Наведено результати дослiджень методом сканувальної тунельної мiкроскопiї та запропоновано атомнi моделi лiнiйних ланцюжкiв комiрок 2 × 2 або с(2 × 4), а також адатомно-рестатомних групових вакансiй, включаючи кутовi ями iз аналогiчною геометрiєю як у випадку поверхнi Si(111)-7 × 7.

Ключові слова: германiй, поверхня, реконструкцiя, сканувальна тунельна мiкроскопiя.