• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1109-1115    

    Стаття

Булавін Л.А.1, Гоцульський В.Я.1, Маломуж М.П.2, Стіранець М.В.2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, кафедра молекулярної фiзики
(Просп. Глушкова, 4, Київ 03127; e-mail: vygot@onu.edu.ua)
2 Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, фiзичний факультет
(Вул. Пастера, 42, Одеса 65026)

Рефрактометрія водних розчинів етанолу поблизу особливої точки контракції

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Робота присвячена експериментальному дослiдженню концентрацiйної залежностi показника заломлення в рiвноважних водних розчинах етанолу. Увага придiляється околу особливої точки, яка визначається як точка перетину кривих концентрацiйних залежностей контракцiї при рiзних температурах або як точка, в якiй спостерiгається максимум iнтенсивностi молекулярного розсiяння свiтла. Показано, що в околi особливої точки 0,05 < х < 0,1 спостерiгається помiтне вiдхилення показника заломлення вiд його довiдкових значень (х – мольна частка етанолу у розчинi). Цей ефект вiдображає той факт, що рiвноважнi властивостi розчинiв встановлюються за декiлька тижнiв. Представлено аргументи на користь того, що при зазначених концентрацiях система стає мiкронеоднорiдною.

Ключові слова: воднi розчини етанолу, коефiцiєнт заломлення, мiкронеоднорiдна структура.