• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1094-1101    

    Стаття

Симулик В.М.1, Заяць Т.М.2, Тимчик Р.В.3

1 Iнститут електронної фiзики НАН України, вiддiл теорiї елементарних взаємодiй
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород 88000; e-mail: vsimulik@gmail.con)
2 Кафедра електронних систем, Ужгородський нацiональний унiверситет
(Вул. Капiтульна, 13, Ужгород 88000)
3 Iнститут електронної фiзики НАН України, вiддiл електронних процесiв
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород 88000, Україна)

Застосування методу взаємодіючих конфігурацій у зображенні комплексних чисел до розрахунків спектроскопічних характеристик автоіонізаційних станів атомів Ве, Мg, Ca

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Метод взаємодiючих конфiгурацiй у зображеннi комплексних чисел, який ранiше застосовувався до опису квазiстацiонарних станiв атому гелiю, використовується для розрахунку процесiв iонiзацiї бiльш складних атомних структур. Дослiджено спектроскопiчнi характеристики найнижчих квазiстацiонарних станiв атомiв Ве, Мg, Са в задачi iонiзацiї цих атомiв електронним ударом. Виконано розрахунки енергетичних положень та ширин найнижчих 1S, 1P, 1D, 1F автоiонiзацiйних станiв атомiв Be, Mg та найнижчих 1P автоiонiзацiйних станiв атома Ca.

Ключові слова: автоiонiзацiйнi стани, квазiстацiонарнi стани, накладання конфiгурацiй.