• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1165-1179    

    Стаття

Тесленко В.І., Капітанчук О.Л.

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
(03680 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б; e-mail: vtes@bitp.kiev.ua)

Дробова кооперативність системи з кількома станами в оточуючому середовищі

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Кооперативнiсть репрезентує тип недостатньо добре визначених величин, якi знаходять застосування в рiзних галузях фiзики, хiмiї, бiологiї, iнформатики, тощо. В цiй роботi ми визначаємо кооперативнiсть з фiзичної точки зору, пов’язуючи її з наявнiстю стабiльностi для системи з кiлькома станами по вiдношенню до необоротностi. Спочатку ми редукуємо розвинення у часi такої системи до еволюцiї її двох ефективно флуктуюючих енергетичних рiвнiв рiзної розмiрностi за початкового заселення одного рiвня, деяких вiдмiнних ймовiрностей мiкроскопiчно зворотних переходiв мiж двома рiвнями, та деякою ймовiрнiстю необоротного розпаду iншого рiвня. Потiм проводимо для редукованої системи усереднення за енергiями флуктуацiй рiвнiв, що дозволяє для швидкостей мiжрiвневих переходiв точно врахувати вплив зовнiшнiх чинникiв, що контролюють положення рiвнiв та їх розмiрнiсть. Нарештi, ми демонструємо появу в цiй системi дробової кооперативностi, нормований ступiнь якої знаходиться в межах вiд 2/e до одиницi за умови, що перехiд через його нижню границю сягає нестабiльної системи, вiдновлення стабiльностi котрої потребує уповiльнення в нiй швидкостi необоротного розпаду або пришвидшення її оборотних переходiв у зворотному напрямку.

Ключові слова: irreversible kinetic processes, energy fluctuations, dissipating environment, cooperativity, Hill’s coefficient, ligand-receptor assembly.