• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 11 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 11, стp. 1089-1093    

    Стаття

Чернолевська Є.А.1, Дорошенко І.Ю.1, Погорелов В.Є.1, Васківський Є.В.1, Шаблінскас В.2, Балявічус В.2, Ісаєв О.3

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601)
2 Вiльнюський унiверситет
(Вiльнюс, Литва)
3 Унiверситет Пiвнiчної Каролiни
(США)

Теоретичні та експериментальні дослідження кластерів метанолу в низькотемпературних матрицях

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: На даний момент об’єктом наших дослiджень є метанол в аргонових та азотних матрицях. Цей спирт належить до класу речовин з водневими зв’язками, тому iснує можливiсть формування молекулярних асоцiатiв – кластерiв з рiзною кiлькiстю молекул в них. У цiй роботi представляємо порiвняння експериментально отриманих IЧ спектрiв метанолу в Ar та N2 матрицях у температурному дiапазонi вiд 10 до 50 К з результатами, отриманими за допомогою комп’ютерного моделювання з використанням методiв ab initio Car–Parrinello молекулярної динамiки (CPMD). Нашi результати показують, що розрахунки моделей невеликих кластерiв добре корелюють з експериментальними даними у рiзних матрицях при вiдповiдних температурах.

Ключові слова: спектроскопiя, кластерна структура, метанол, матрична iзоляцiя.