• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 60     УФЖ 2015, Том. 60, № 10, стp. 1043-1049    

Стаття

Томчук П.М.1, Бутенко Д.В.2

1 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03680; e-mail: ptomchuk@iop.kiev.ua)
2 Нацiональний унiверситет “Києво-Могилянська академiя”
(Вул. Г. Сковороди, 2, Київ 04070; e-mail: daniil.butenko@gmail.com)

Залежність декрементів згасання дипольних плазмових резонансів від форми металевих наночастинок

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: український

Абстракт: В роботi розвинута теорiя залежностi декрементiв згасання дипольних плазмових резонансiв в металевих наночастинках вiд їх форми. Для частинок у виглядi елiпсоїда обертання у випадку домiнуючої ролi розсiяння електронiв на поверхнi отриманi аналiтичнi формули (i побудованi графiки) залежностi декрементiв згасання як функцiї вiдношення радiусiв кривизни. Проiлюстрована значна залежнiсть декрементiв вiд форми наночастинок. Показано, що при iнкорпорацiї металевих наночастинок певної форми у дiелектричну матрицю з високою дiелектричною проникнiстю можливий резонанс, зумовлений збiганням частоти плазмового дипольного коливання з частотою iндивiдуальних електронних осциляцiй (вiд однiєї потенцiальної стiнки до протилежної). Такий резонанс зумовлює появу квазiосциляцiйної розмiрної залежностi декремента згасання плазмових коливань.

Ключові слова: декременти згасання, плазмовi резонанси, металевi наночастинки.