• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 60    УФЖ 2015, Том. 60, № 10, стp. 1022-1026    

Стаття

Луньов С.В., Бурбан О.В., Назарчук П.Ф.

Луцький нацiональний технiчний унiверситет
(Вул. Львiвська, 75, Луцьк 43018; e-mail: luniovser@mail.ru)

Розрахунок енергії іонізації основного стану мілких донорів в ∆1-моделі зони провідності монокристалів n-Ge

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: український

Абстракт: На основi варiацiйного методу Рiтца розраховано енергiю iонiзацiї основного стану донорiв Sb, P, As для ∆1-моделi зони провiдностi монокристалiв n-Ge з врахуванням анiзотропiї закону дисперсiї та хiмiчного зсуву. Порiвняння одержаних теоретичних результатiв з вiдповiдними експериментальними даними показують, що модель кулонiвського потенцiалу домiшки може бути використана в грубому наближеннi лише для домiшки Sb в Ge без врахування хiмiчного зсуву. Для домiшок P та As розрахунки необхiдно проводити вже з врахуванням хiмiчного зсуву, тобто, коли потенцiал поля iона домiшки не є кулонiвським.

Ключові слова: варiацiйний метод Рiтца, хiмiчний зсув, ∆1-мiнiмум, фактор анiзотропiї.