• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 60     УФЖ 2015, Том. 60, № 10, стp. 1013-1021    

Стаття

Гоженко В.В.

Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: vigo@iop.kiev.ua)

Про ефективну масу електрона за Пендрі

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: український

Абстракт: У 1996 р. англiйський фiзик-теоретик Дж. Пендрi, пояснюючи дiелектричний вiдгук металевих сiток, висунув iдею про залежнiсть ефективної маси електрона вiд магнiтного поля. Ця iдея ґрунтується на вiдомому спiввiдношеннi мiж кiнематичним i канонiчним iмпульсами заряду, що рухається в магнiтному полi. В данiй статтi, виходячи з унiверсальностi зазначеного спiввiдношення, дослiджується можливiсть застосування поняття ефективної маси електрона за Пендрi meff не лише до електронiв у металевих сiтках, а й до бiльш широкого кола задач про рух зарядiв у магнiтному полi. Встановлено загальнi властивостi ефективної маси meff, якi випливають безпосередньо з її означення. Виявлено аналогiю мiж meff та ефективною масою електронiв m*, що розглядається у теорiї твердого тiла. Запропоновано фiзичну iнтерпретацiю meff. На кiлькох прикладах показано, що, незважаючи на унiверсальнiсть використовуваного в означеннi meff спiввiдношення мiж кiнематичним i канонiчним iмпульсами, застосування поняття meff поза межами проблематики дiелектричного вiдгуку металевих сiток не дозволяє одержати правильнi результати.

Ключові слова: ефективна маса, магнiтне поле, канонiчний iмпульс, гамiльтонiан.