• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 1, стp.54-63
Стаття

Кулик М.М.1, Калита В.М.1, Лозенко А.Ф.1, РЯБЧЕНКО С.М.1, СТОГНЄЙ О.В.2, СИТНIКОВ А.В.2

1 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: nikolaj.kulik.ifnasu@gmail.com)
2 Воронезький державний технiчний унiверситет
(Просп. Московський, 14, Воронеж 394026, Росiйська федерацiя)

Вплив внутрiшньої анiзотропiї на величину поля критичного переходу в наногранулярних плівках з перпендикулярною анізотропією

Розділ: Тверде тіло
Мова: Українська

Абстракт: Дослiджено вплив внутрiшньоплощинної анiзотропiї на намагнiчування наногранулярної плiвки з перпендикулярною анiзотропiєю. Показано, що в нахиленому до нормалi плiвки магнiтному полi спостерiгається критичний перехiд вiд неоднорiдного магнiтного стану гранул з неколiнеарним напрямком їх моментiв до однорiдного стану з паралельною орiєнтацiєю магнiтних моментiв гранул. Отримано, що внутрiшньоплощинна анiзотропiя впливає на кутову залежнiсть критичного поля. Теоретичний опис орiєнтованого ансамблю двовiсних частинок проведено в наближеннi двоямного потенцiалу. Незважаючи на двовiснiсть магнiтної анiзотропiї частинок, у неоднорiдному станi, ансамбль розбивається на два пiдансамблi, у кожному з яких магнiтнi моменти частинок спiвнаправленi. У критичному полi вiдбувається перехiд вiд неоднорiдного стану iз двома пiдансамблями до однорiдного стану. Данi розрахункiв порiвнянi з результатами дослiдження наногранулярної плiвки Co/Al2О, з перпендикулярною анiзотропiєю, яка мiстить 74,5 ат.% Co, що перевищує порiг перколяцiї. Магнiтний момент такої плiвки складається iз суми двох внескiв: наногранулярного iз двовiсною анiзотропiєю гранул i фази, що утворює перколяцiйний кластер. Магнiтнi властивостi видiленого iз загальної намагнiченостi наногранулярного внеску добре узгоджуються з даними розрахункiв.

Ключові слова: внутрiшньоплощинна анiзотропiя, наногранулярна плiвка, критичний перехiд, двоямний потенцiал, перколяцiйний кластер, температура блокування.