• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 1, стp.33-47
Стаття

Войценя В.С.1, Бардамид О.Ф.2

1 Iнститут фiзики плазми ННЦ ХФТI НАНУ
(Вул. Академiчна, 1, Харкiв 61108)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 60, Київ 01601; e-mail: ngn@univ.kiev.ua)

Поведiнка металевих дiагностичних дзеркал із різною структурою в умовах, що імітують умови їх роботи в термоядерному реакторі IТЕР

Розділ: Тверде тіло
Мова: Українська

Абстракт: У статтi V.S. Voitsenya et al. (Plasma Phys. Rep. 20, 217 (1994)) cтворено основи ме-тодологiї щодо пошукiв оптимального вибору матерiалу внутрiшнiх дзеркал для опти-чних i лазерних методiв дiагностики плазми в експериментальному термоядерному реакторi IТЕР. На основi розробленої методологiї проведенi системнi iмiтацiйнi дослi-дження при довготривалому розпиленнi iонами дейтерiєвої (у деяких випадках аргону) плазми поведiнки зразкiв дзеркал iз рiзних металiв та iз рiзною структурою: полiкри-сталiчною (Be, Al, SS, Cu, Ti, Mo, W, Ta), монокристалiчною (SS, Ni, Mo, W), плiв-кових (плiвка/пiдкладка, тобто Be/Cu, Cu/Cu, Rh/Cu, Rh/V, Rh/SS, Mo/SS, Mo/Mo) та дзеркал iз аморфних сплавiв типу ZrTiCuNiBe. Показано значну перевагу дзеркал iз аморфних сплавiв у стiйкостi до розвитку шорсткостi при довготривалому розпи-леннi в порiвняннi з дзеркалами iншого типу структури, що зумовлено вiдсутнiстю будь-якої упорядкованої структури на рiвнi бiльш нiж декiлька нанометрiв. Найбiльш важливi результати цих дослiджень знайшли пiдтвердження в експериментах, спiль-но проведених у зарубiжних центрах на крупних термоядерних установках: токамаки ТЕXTOR (Juelich) i ASDEX-U (Garching) в Нiмеччинi, Tore Supra (Kadarach, Францiя), TRIAM-1M (Kyoto, Японiя), гелiотрон Large Helical Device (Toki, Японiя) та Lausanne University (Швейцарiя).

Ключові слова: плазма, IТЕР, дiагностичне дзеркало, бомбардування поверхнi iона-ми, рельєф, структура металевого дзеркала, механiзм формування рельєфу.