• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 1, стp.10-15
Стаття

Поданчук Д.В., Голобородько А.О., Котов М.М., Петрів Д.А.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, факультет радiофiзики, електронiки та комп’ютерних систем, лабораторiя оптичної та мiкрохвильової обробки iнформацiї та теорiї середовищ
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: angol@univ.kiev.ua)

Сенсор Талбота iз адаптацiєю дифракцiйної ґратки до аберацій досліджуваного хвильового фронту

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Мова: Українська

Абстракт: В роботi приведено результати моделювання роботи адаптивного сенсора на основi ефекту Талбота. У моделi змiнювався перiод вхiдної ґратки залежно вiд аберацiй дослiджуваного хвильового фронту при незмiннiй площинi спостереження, яка вiдповiдає площинi Талбота для плоскої хвилi. На прикладi сферичного та астигматичного хвильового фронтiв показано, що за допомогою такого методу можна в декiлька разiв розширити дiапазон вимiрювань сенсора, зберiгаючи при цьому необхiдну кутову чутливiсть.

Ключові слова: хвильовий фронт, ефект Талбота, сенсор хвильового фронту.