• Українська
  • English

< | Наступний номер >

УФЖ 2015, Том. 60, № 1, стp.74-90
Стаття

Лушкiн О.Є.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64, Київ 01033; e-mail: san@univ.kiev.ua)

Про ефективнi термоелектроннi катоди

Розділ: Тверде тіло
Мова: Українська

Абстракт: Проведено огляд наукових робiт, якi присвяченi найбiльш ефективним сучасним термо-електронним катодам, а саме: оксидним катодам (ОК) та металево-пористим катодам (МПК). Основна увага придiлена аналiзу механiзмiв емiсiї цих джерел електронiв. Крiм того, розглядається зв’язок емiсiйної здатностi МПК з їх фiзико-технiчними параметрами. Також обговорюється i вплив технологiї виготовлення на експлуатацiйнi характеристики катодiв.

Ключові слова: оксидний катод, металево-пористий катод, окиси лужноземельних металiв, окис скандiю, термоелектронна емiсiя, автоелектронна емiсiя.