• Українська
  • English

< | >

Список № 7 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 7, стp. 677-688    

    Стаття

Сіжук А.С.

Faculty of Radiophysics, Taras Shevchenko National University of Kyiv (4-g, Academician Glushkov Prosp., Kyiv 03022, Ukraine; e-mail: cannabiss@mail.univ.kiev.ua)

Однофотонне розсіяння системою N атомів: застосування до одно- та двомодового резонатора

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Розглянуто систему N однакових дворiвневих атомiв, взаємодiючих з квантованим електромагнiтним полем у резонансному наближеннi. Вiдповiднi N-частинковi амплiтуди стану в одно- та двомодовому резонаторах порахованi для декiлькох просторових конфiгурацiй у випадках замкнутої консервативної та вiдкритої дисипативної систем. Природу i структуру наближення Вайскопфа–Вiгнера було розкрито для даного типу багаточастинкових задач. Було показано, що просторове розташування атомiв та “доступний” об’єм для мод поля визначають поведiнку амплiтуд станiв системи з часом. Розроблена теорiя дозволяє аналiтично описувати еволюцiю системи у часi для достатньо широкого спектра просторових конфiгурацiй, якщо запровадженi специфiчнi “циклiчнi” обмеження.

Ключові слова: однофотонне розсіяння, одно- та двомодовий резонатор.