• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 7 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 7, стp. 655-662    

    Стаття

Борисенко О., Челноков В., Кушнір В.

Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14-b, Київ 03680; e-mail: oleg@bitp.kiev.ua, chelnokov@bitp.kiev.ua. vkushnir@bitp.kiev.ua)

Феноменологічна ренормалізаційна група та кластерне наближення

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Запропоновано модифiкацiю феноменологiчної ренормалiзацiйної групи для спiнових та калiбрувальних моделей на ґратцi, що базується на поєднаннi її з кластерним децимацiйним наближенням. Суттєвими iнгредiєнтами нашого пiдходу є: 1) точне обчислення функцiї розподiлу та кореляцiйної функцiї на скiнченiй смузi; 2) вимога збереження масової щiлини або другого моменту кореляцiйної довжини, обчислених у лiмiтi нескiнченної довжини смуги, на кожному децимацiйному кроцi. Даний метод застосовано для вивчення загальних дво- та тривимiрних Z(N) моделей. Продемонстровано дуже добре вiдтворення точних результатiв у всiх випадках, коли цi останнi вiдомi. Коротко обговорено можливе розширення метода на моделi з неперервними симетрiями.

Ключові слова:  феноменологiчна ренормалiзацiйна група, матриці переносу, модель Потсса.