• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 6, стp.     

    Стаття

Myhovich M.I., Kelman V.A.

Iнститут електронної фiзики НАН України
(Вул. Унiверситетська 21, Ужгород 88017; e-mail: m_migovich@rambler.ru)

Теоретичне та експериментальне вивчення спектроскопічних характеристик ароматичних амінокислот

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено спектри фотолюмiнесценцiї порошкiв мiкрокристалiв ароматичних амiнокислот та їх водних розчинiв, збуджених дiєю лазерного опромiнення. Визначено спектральнi областi та максимуми iнтенсивностi люмiнесценцiї. Вимiряно спектральнi залежностi коефiцiєнтiв молярної екстинкцiї водних розчинiв амiнокислот. Квантовохiмiчним методом Хартрi–Фока з використанням напiвемпiричних наближень PM3 та ZINDO/S розраховано електроннi спектри поглинання ароматичних амiнокислот та розподiл електричних зарядiв в молекулах. Проведено аналiз електронних спектрiв поглинання.

Ключові слова: ароматичнi амiнокислоти, фотолюмiнесценцiя, спектри поглинання, квантовi переходи, верхня зайнята та нижня вакантна молекулярнi орбiталi, розподiл зарядiв.