• Українська
  • English

< | >

Список № 5 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 5, стp. 479-486    

    Стаття

Любиш О.О.1, Алєксєєв О.М.1, Ткачов С.Ю.1, Перепелиця С.М.2

1 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64, Київ 01033)
2 Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова
(Вул. Метрологiчна, 14б, Київ 03680; e-mail: perepelytsya@bitp.kiev.ua)

Ефект іонного впорядкування в експериментах по електропровідності водних розчинів ДНК

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Прояви впорядкування iонiв у водних розчинах ДНК дослiджувалися за допомогою методу кондуктометрiї. Вимiрювання електропровiдностi проводилися для водних розчинiв ДНК з додаванням солi KCl в температурному дiапазонi вiд 28 до 70°C. Концентрацiя солi змiнювалася вiд 0 до 2 М. Також вимiрювалася електропровiднiсть розчинiв без ДНК з таким самим вмiстом солi. Результати показали, що у випадку безсольового розчину ДНК спостерiгають стадiї плавлення подвiйної спiралi, тодi як у випадку розчину ДНК з додаванням солi, денатурацiя макромолекули не спостерiгалася. Для концентрацiї солi, нижчої вiд критичної (0,4 М), електропровiднiсть розчину з ДНК вища за електропровiднiсть вiдповiдного електролiту. Починаючи з критичної концентрацiї, електропровiднiсть електролiту вища за електропровiднiсть розчину ДНК. Для опису експериментальних даних була розроблена феноменологiчна модель, що базується на теорiї електролiтiв. В рамках побудованої моделi запропоновано механiзм впорядкування протиiонiв. Вiдповiдно до запропонованого механiзму за низьких концентрацiй солi електропровiднiсть системи зумовлена протиiонами iон-гiдратної оболонки ДНК. При пiдвищеннi кiлькостi iонiв до критичної концентрацiї протиiони починають конденсуватися на полiанiонi ДНК. Подальше пiдвищення концентрацiї солi iндукує формування ДНК-сольових комплексiв, поява яких приводить до зменшення електропровiдностi системи.

Ключові слова: ефект iонного впорядкування, водний розчин ДНК, електропровiднiсть, теорiя електролiтiв, механiзм впорядкування протиiонiв, ДНК-сольовий комплекс.