• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 4 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 4, стp.     

    Стаття

Трофименко М.Ю.1, Асланов С.К.1, Смоляр В.П.2

1 I.I. Mechnikov National University of Odessa
(2, Dvoryanskaya Str., Odessa 65082, Ukraine; e-mail: trofimenko_mikhail@ukr.net)
2 National Polytechnical University of Odessa
(1, Shevchenko Str., Odessa 65044, Ukraine; e-mail: vladimirsmolyar@ukr.net)

Структурні зміни газового факела при настанні пульсаційного режиму горіння

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Розглядається горiння вiдкритого факела сумiшi побутового газу iз повiтрям у повiтрянiй атмосферi. Уточнено поняття стехiометричного спiввiдношення для такої системи, що пов’язане, зокрема, iз утворенням замкненого внутрiшнього конуса та настанням пульсацiйного режиму горiння. Звертається увага на пiдвищення повноти згоряння пiд час переходу до збiдненої сумiшi та пульсацiйного режиму горiння. Зазначається також, що за рiзних спiввiдношень окисник–паливо у факелi (а отже i рiзних структурах факела) лiмiтуючим компонентом можуть виступати рiзнi комбiнацiї сумiшi “пропан–бутан – внутрiшнiй (первинний) окислювач вихiдної сумiшi – зовнiшнє (вторинне, атмосферне) повiтря”.

Ключові слова: пульсаційний режим горіння, стехiометричне спiввiдношення, газовий факел.