• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 3, стp.     

    Стаття

Курмей М.Д., Клішевич Г.В., Мельник В.І.

Інститут Фізики, НАН України
(проспект Науки 46, Київ 03028, Україна; e-mail: Curmei_ND@ukr.net)

Низькотемпературні електронні спектри домішок у кристалах нафталіну

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Робота присвячена дослiдженню коливальної структури в електронних спектрах кристалiв нафталiну з домiшкою β- та α-фторнафталiну в iнтервалi концентрацiй вiд 10−4 до 10 вагових процентiв при T = 4,2 К. Встановлено, що при низьких концентрацiях домiшки спектри являють собою вузькi квазiлiнiйчатi серiї смуг, що мають дублетний характер з початковими значеннями: ν01 = 31322 см−1 i ν02 = 31226 см−1, якi резонансно збiгаються в спектрах поглинання та флуоресценцiї. Показано, що з ростом концентрацiї домiшки поряд з дублетною структурою в областi 0-0 переходiв обох центрiв виникає ряд вузьких квазiлiнiй, частина з яких поляризована переважно за b-напрямком у кристалi нафталiну. Запропоновано модель центрiв, вiдповiдальних за появу нових смуг, яка ґрунтується на врахуваннi взаємодiї трансляцiйно нееквiвалентних молекул домiшки в елементарнiй комiрцi кристала нафталiну. При великих концентрацiях домiшки спостерiгаються резонансно симетричнi широкi смуги, в спектрах поглинання i флуоресценцiї. Аналiз отриманих результатiв проводиться з урахуванням франк–кондонiвської та герцберг–теллерiвської взаємодiй.

Ключові слова: коливальна структура, спектри поглинання i флуоресценцiї, β- та α-фторнафталiн, домiшковий центр.