• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 2, стp.     

    Стаття

Томченко М.Д.

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine (14b, Metrolohichna Str., Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: mtomchenko@bitp.kiev.ua)

Мікроструктура Не II за наявності границь

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Дослiджено мiкроструктуру системи взаємодiючих бозечастинок за нульових граничних умов, i знайдено два можливих впорядкування. Одне традицiйне, та при слабкiй взаємодiї характеризується законом дисперсiї Боголюбова m (q = 1). А друге – нове та характеризується тим самим законом дисперсiї, але з  = 2−d, де d – кiлькiсть нециклiчних координат. При слабкiй взаємодiї енергiя основного стану менша для нового розв’язку. Границi впливають на об’ємну мiкроструктуру внаслiдок вiдмiнностi топологiї замкненої та вiдкритої систем.

Ключові слова: бозе-частинки, закон дисперсiї Боголюбова, Рідина Бозе, газ Бозе.