• Українська
  • English

< | >

Список № 2 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 2, стp.     

    Стаття

Рилюк В.М.1, Настасюк В.А.2

1 Одеська державна академiя будiвництва та архiтектури
(Вул. Дiдрихсона, 4, Одеса 65029; e-mail: rvmcom@onu.edu.ua)
1 Пiвденноукраїнський нацiональний педагогiчний унiверситет iм. К.Д. Ушинського
(Вул. Старопортофранкiвська, 26, Одеса 65020)

Іонізація атомів у полі сильного лазерного випромінювання та метод уявного часу

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Розглянуто феномен нелiнiйної релятивiстської iонiзацiї, спричиненої потужним лiнiйно поляризованим полем лазера. За допомогою релятивiстської версiї методу уявного часу розраховано ймовiрнiсть тунелювання електрона, енергiя зв’язку якого може бути порядку енергiї спокою, крiзь потенцiaльний бар’єр пiд дiєю поля сильної електромагнiтної хвилi. Окрiм експоненцiйного множника розраховано також кулонiвський та передекспоненцiйний фактори з урахуванням спiну електрона та ймовiрностi iонiзацiї. Отримано простi аналiтичнi формули для iмпульсних розподiлiв релятивiстських фотоелектронiв. Показано, що релятивiстськi ефекти приводять до появи ненульової (дрейфової) швидкостi електрона пiсля виходу з-пiд бар’єра. На нерелятивiстськiй границi отримано вiдому експоненту Келдиша, а також формулу Ландау–Лiфшица для iонiзацiї основного стану атома водню.

Ключові слова: релятивiстська тунельна та багатофотонна iонiзацiя, метод уявного часу, параметр Келдиша.