• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 12, стp. 1183-1190    

    Стаття

Жиганюк І.В., Маломуж М.П.

Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова
(Вул. Дворянська, 2, Одеса 65026; e-mail: zhyganiuk@gmail.com)

Природа зсуву частоти валентних коливань гідрогенів у молекулах води

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Робота присвячена дослiдженню фiзичної природи зсуву частот валентних коливань гiдрогенiв молекул води внаслiдок її взаємодiї з сусiднiми молекулами. Приймається, що домiнуючий внесок у мiжмолекулярну взаємодiю вноситься силами електростатичної природи, пов’язаними з iснуванням мультипольних моментiв молекул води. Розраховано величину зсуву частоти у випадку, коли двi сусiднi молекули води утворюють димер. Отриманий результат якiсно добре узгоджується з величиною зсувiв частот, якi спостерiгаються у парi, льодi та рiдкiй водi, а також у водних розчинах спиртiв [1–4]. Це свiдчить про те, що водневi зв’язки, за допомогою яких намагаються вiдтворити специфiку мiжмолекулярної взаємодiї у водi, а також її макроскопiчнi властивостi, формуються домiнуючим чином силами електростатичної природи.

Ключові слова: зсув частот, валентнi коливання гiдрогенiв, електростатична модель молекули води, димер.