• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 12, стp. 1164-1167    

    Стаття

Клочко М.С.1, Сиркін Е.С.1, Воїнова М.В.2,3

1 B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(47, Lenin Ave., Kharkov 61103, Ukraine; e-mail: klochko@ilt.kharkov.ua)
2 Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and Göteborg University
(SE-412 96, Göteborg, Sweden)
3 Department of Electronics and Biomedical Electronics,
National University and Polytechnical Institute, NTU “KhPI”
(21, Frunze Street, Kharkov 61102, Ukraine)

Застосування поверхневих хвиль для вивчення характеристик газочутливих сенсорів на поверхні твердого тіла

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: В роботi отримано закони дисперсiї та параметри загасання поверхневої хвилi у кристалi з домiшковим моношаром, адсорбованим на поверхнi. У ролi моделi розглянуто гранецентровану кубiчну ґратку iз центральною взаємодiєю мiж найближчими сусiдами. Обчислено значення домiшкової маси m*0 , починаючи з якої (m0 < m*0) поверхнева хвиля вiдщеплюється вiд верхньої границi спектра об’ємних коливань та затухає немонотонно (з осциляцiями) iз поширенням в глибину кристала.

Ключові слова: об'ємна і поверхнева хвиля, закони дисперсiї, амплітуда параметра загасання, адсорбований поверхневий моношар.