• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 58-68    

    Стаття

Григоришин К.В.

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(14-b, Metrolohichna Str., Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: konst_dark@mail.ru)

Автолокалізовані стани надлишкового електрона в іонному кластері

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Запропоновано теорiю спорiдненостi електрона до iонного кластера як у квазiкласичному подходi, так i з квантуванням електричного поля поляризацiї у наночастинцi. Варiацiйним методом отримано критичний розмiр кластера вiдносно утворення автолокалiзованого стану електрона, отримано залежнiсть енергiї та радiуса полярона як функцiї розмiру кластера. Було знайдено, що енергiя зв’язку електрона у кластерi залежить вiд радiуса кластера, однак радiус автолокалiзацiї електрона не залежить вiд розмiру кластера i рiвний поляронному радiусу у нескiнченному кристалi. Зв’язаний стан електрона у кластерi можливий, тiльки якщо радiус кластера бiльший за поляронний радiус.

Ключові слова: кластер, полярон, автолокалiзацiя, phonon confinement.