• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 50-57    

    Стаття

Лисюк І.О.1, Оліх Я.М.1, Оліх О.Я.2, Бекетов Г.В.1

1 Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова
(Просп. Науки, 41, Київ 03028; e-mail: jaroluk3@ukr.net)
2 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: olikh@univ.kiev.ua)

Особливості дислокаційного поглинання ультразвуку в безсубблочних кристалах Cd0,2Hg0,8Te

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Вперше наведено результати експериментального дослiдження температурної (150– 300 K) залежностi поглинання ультразвукових (УЗ) хвиль у об’ємних кристалах p-Cd0,2Hg0,8Te, якi не мiстять малокутових границь, у частотному дiапазонi 10–55 МГц. Виявлено, що при збiльшеннi частоти УЗ спостерiгається збiльшення максимального значення коефiцiєнта поглинання та його зсув у бiк високих температур. Показано, що експериментальнi результати задовiльно пояснюються в рамках моделi Брейсфолда, яка розглядає поглинання УЗ хвилi за рахунок коливання термоактивованих дислокацiйних перегинiв. Визначено характернi параметри даної моделi для p-Cd0,2Hg0,8Te, а саме частотний фактор (6 · 109 Гц) та активацiйна енергiя руху перегинiв (0,11 еВ), а також проведено оцiнку густини дислокацiй (2 · 1010 м−2), яка узгоджується з даними, отриманими методом селективного травлення (0,7·1010 м−2).

Ключові слова: ультразвук, дислокацiї, CdxHg1−xTe.