• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 17-33    

    Стаття

Маслянчук О.Л.1, Аокі Т.2, Склярчук В.М.1, Мельничук С.В.1, Косяченко Л.А.1, Грушко Є.В.1

1 Чернiвецький нацiональний унiверситет iм. Юрiя Федьковича
(Вул. Коцюбинського, 2, Чернiвцi 58012; e-mail: emaslyanchuk@yahoo.com)
2 Research Institute of Electronics, Shizuoka University
(Johoku, Hamamatsu 4328011, Japan)

Високоефективні телурид-кадмієві детектори Х- і γ-випромінювання

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено електричнi характеристики кристалiв CdTe, легованих хлором, з питомим опором (3–6)·109 Ом·см. Практично власну електропровiднiсть сильно легованого матерiалу пояснено утворенням самокомпенсованих комплексiв, виходячи зi статистики носiїв заряду. Знайдено енергiю iонiзацiї i ступiнь компенсацiї домiшки, вiдпо- вiдальної за напiвiзолюючий стан CdTe. Iнтерпретовано зворотнi вольт-ампернi характеристики структури Ni/CdTe/Ni з дiодом Шотткi як детекторiв X/γ-променiв, що забезпечують рекордно низькi значення “темнових” струмiв ∼5 нА при напрузi 1500 В, площi контакту Шотткi 0,1 см2 (300 К). Представлено результати, якi засвiдчують енергетичну роздiльну здатнiсть детектора у спектрi iзотопу 137Cs: 0,42% при прикладенiй напрузi 1200 В (300 К). Доведено, що залежнiсть детектуючої ефективностi вiд концентрацiї нескомпенсованих домiшок (дефектiв) N, яка визначає ширину областi просторового заряду в дiодi, описується функцiєю з максимумом, який для iзотопу 137Cs припадає на N ≈ 2 ·1011 см−3. Iз зiставлення спектрiв, отриманих при опромiненнi детектора з боку контакту Шотткi i омiчного контакту, знайдено концентрацiю нескомпенсованих домiшок у дослiджуваних кристалах (∼1012 см−3 ), яка близька до оптимального значення N.

Ключові слова: X- та γ-детектори на базi CdTe, компенсацiя електропровiдностi напiвпровiдника, детектор з дiодом Шотткi, ефективнiсть збирання заряду, ефективнiсть детектора з дiодом Шотткi, ширина областi просторового заряду, концентрацiя некомпенсованих домiшок, роздiльна здатнiсть.