Для авторів

 • Українська
 • English

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Згідно з рішенням позачергової редколегії від 28 квітня 2016 р., що зумовлене обмеженими фінансовими труднощами, для оптимізації оброблення й покращення вигляду журналу та відповідно до вимог Cross-Ref і т.п., редакція УФЖ більше не прийматиме статті (до друку) в інших форматах, окрім Latex (з використанням стильового файлу УФЖ). У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до редакції УФЖ за телефоном - 044 2351216.

1. Загальна інформація
Український фізичний журнал (УФЖ) друкує наукові статті в галузі експериментальної та теоретичної фізики, які є завершеними роботами, містять суттєво нові результати і становлять достатньо широкий науковий інтерес. Стаття має бути фізично та математично аргументованою, а також оформленою належним чином. Український фізичний журнал не є засобом для публікації патентів, авторських свідоцтв, винаходів інтелектуальної власності, ідейних пропозицій та заміток, науково-популярних статей тощо. Один раз або двічі на рік виходить додаток "Український фізичний журнал. Огляди", який друкує оглядові статті загальної фізичної тематики.

2. Мова. 

Розділи УФЖ

 1. Поля та елементарні частинки
  1. Поля
  2. Елементарні частинки
 2. Ядра та ядерні реакції
  1. Структура ядра
  2. Ядерні реакції
 3. Атоми і молекули
  1. Структура і властивості
  2. Спектроскопія
  3. Атомні зіткнення. Іонізація
 4. Оптика, лазери, квантова електроніка
 5. Плазма і гази
  1. Плазма
  2. Гази і горіння
 6. М'яка речовина
  1. Рідина і рідкі системи
  2. Квантова рідина
  3. Рідкі кристали
  4. Полімери і біоструктури
  5. Аморфні матеріали
 7. Тверде тіло
  1. Метали
  2. Напівпровідники
  3. Діелектрики
  4. Магнетизм
  5. Поверхневі і контактні явища
  6. Надпроводимість
 8. Наносистеми
 9. Загальні питання теоретичної фізики
  1. Термодинаміка, статистична фізика і кінетика
  2. Квантова механіка
 10. Нелінійні процеси
 11. Астрофізика і космологія
 12. Методика фізичного експерименту
 13. Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

Журнал виходить у трьох варіантах:
а) з підписним індексом 08083 та ISSN 0372-400X мовою надісланого оригіналу, тобто українською (з англійською анотацією для авторів з України), англійською (з українською анотацією з інших країн)
б) з підписним індексом 74500 та ISSN 2071-0186 тільки англійською мовою з анотаціями українською, 
в) в електронному вигляді з ISSN 2071-0194 
Переклад робіт, надісланих українською або російською мовою, для авторів, які не можуть надати власний переклад роботи англійською, редакція забезпечує безкоштовно. При цьому автори повинні обов'язково надати переклад англійською назви роботи, прізвищ та ініціалів авторів і тексту анотації. Останній слід доповнити перекладом ключових термінів, що не увійшли в анотацію. Обов’язково слід навести англійською всі власні імена, що згадані в тексті. Для перекладених монографій слід вказати вихідні дані видання, з якого зроблено переклад. УФЖ не здійснює переклад англомовних статей українською мовою. Тому редакція УФЖ заохочує авторів з України додатково надавати переклад своїх статей українською.

3. Відбір статей. 
Кожну зі статей рецензує фахівець (або декілька фахівців) з відповідної тематики, потім її розглядає один з представників редакційної колегії, після чого її приймають або відхиляють відкритим голосуванням на загальних зборах редколегії. Причиною відхилення може бути негативна рецензія, невідповідність статті профілю журналу, відсутність новизни тощо. Якщо рецензія на статтю містить зауваження, то статтю спочатку направляють автору для доопрацювання. Якщо стаття не відповідає профілю журналу або оформлена неналежним чином, вона може бути відхилена на попередньому етапі відповідальним секретарем УФЖ.

4. Публікація в УФЖ безкоштовна.  
Після макетування прийнятої до друку статті відповідальному автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Після публікації відповідальному автору надсилають електронною поштою остаточний PDF файл статті. Публікація в УФЖ не передбачає жодних авторських гонорарів.

Оформлення статті

1. Структура статті.  

Послідовність подачі матеріалу така: назва статті, список авторів та установ, де вони працюють, анотація мовою статті, вступ, головна частина (з можливим розбиттям на розділи і підрозділи), висновок, подяка, додатки, список літератури, анотації додатковими мовами. Назва має бути лаконічною і відображати суть статті. В анотації має бути чітко сформульовано мету, задачу, одержані результати та новизну роботи. Вступ та список літератури мають відображати сучасний стан проблематики, якій присвячено статтю.

2. Технічне оформлення.  
Статті мають бути підготовлені в електронному вигляді в форматі LaTeX2ε з використанням стильового файлу УФЖ (UJP Style). Додатково до файлу LaTeX обов'язково має бути наданий PDF файл статті. Малюнки мають бути зроблені в форматі EPS у чорно-білому варіанті (кольорові малюнки та малюнки з градацією сірого кольору мають бути переведені в чорно-білий формат). Можливе використання кольорових малюнків та малюнків з градацією сірого кольору в електронній версії журналу. В цьому випадку автор має подати малюнки в двох варіантах: чорно-білому (для друку) і кольоровому (для публікації в електронному вигляді). Файли з малюнками нумерують згідно з їх появою в тексті статті, наприклад, Fig1.eps, Fig2.eps тощо.
   Рисунки мають бути шириною 8,1 (на одну колонку) або 16,7 см (на дві колонки), без полів, із роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi. Написи на рисунках: кегль 9 пт -основний текст та 7 пт - індекси (не більше 2 мм ), шрифт - Times New Roman, прямий, звичайний (для векторів - напівжирний , для позначення рисунків а, b, c … та ліній на рисунку 1, 2, 3 … - курсив). Лінії на рисунках не повинні бути дуже тонкими.

3. Обсяг статті.  
Максимально допустимий сумарний обсяг статті разом з малюнками, таблицями тощо становить 15 сторінок A4, змакетованих у форматі УФЖ.

4. Оформлення літератури.  
Літературу подають у форматі Physical Review, прийнятому Американським фізичним товариством. Нумерація посилань має відповідати порядку появи цих посилань у тексті статті. Номера посилань в тексті статті подають у квадратних дужках. Детальныше див. анг. версію інструкції (For Authors) Приклад літературних посилань:

 1. M.E.A. Coury, S.L. Dudarev, W.M.C. Foulkes, A.P. Horsfield, Pui-Wai Ma, and J.S. Spencer, Hubbard-like Hamiltonians for interacting electrons in s,p, and d orbitals, Phys. Rev. B 93, 075101 (2016) [DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.93.075101].
 2. L.D. Landau and E.M. Lifshitz, Mechanics. Vol. 1, 3rd edition (Butterworth-Heinemann, 1976) [ISBN 978-0-7506-2896-9].
 3. S. Teitel, The Two Dimensional Fully Frustrated XY Model, in 40 Years of Berezinskii-Kosterlitz-Thouless Theory, edited by J.V. Jose (World Scientific, 2013), Chap. 1 [ISBN 978-981-4417-65-5].
 4. Shoubin Kong, Qiaozhu Mei, Ling Feng, Fei Ye, and Zhe Zhao, Predicting Bursts and Popularity of Hashtags in Real-Time, in Proceedings of the 37th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Gold Coast, Australia, July 6-11, 2014, p. 927.
 5. Bum-Kyu Kim and Yong-Joo Doh, Switching current distributions in InAs nanowire Josephson junctions, arXiv:1605.03252 [cond-mat.supr-con].

Посилання на перекладені видання мають бути доповнені посиланням на першоджерело мовою оригіналу.

5. Набір формул.
Формули слід вирівнювати по лівому краю колонки. При переносі формули на другий рядок математичний знак у місці переносу повторюють в кінці першого рядка і на початку другого. Не можна набирати в тексті та у формулах позначення фізичних величин кирилицею, слід використовувати тільки англійські або грецькі шрифти. Хімічні формули слід набирати прямим шрифтом як в тексті, так і в формулах.

Подача статті та листування з автором

1. Листування.
Стаття має бути надіслана в електронному вигляді електронною поштою на адресу редакції УФЖ. В темі листа з самого початку, обов'язково, має бути фраза "New submission" латинськими літерами. Автор надсилає в редакцію текст статті у форматі PDF, в який мають бути вставлені всі рисунки, таблиці та заповнену анкету. При відправці переробленої статті (тема листа - "Resubmission" з реєстраційним номером статті N) в редакцію надсилається один PDF файл статті, в який мають бути вставлені всі (оновлені) рисунки, таблиці, відповідь рецензенту та список виправлень у форматі MS Word (1 doc файл). Тільки після одержання листа від відповідального секретаря РК УФЖ про прийняття статті до друку (тема листа "Acceptance Letter" з N), автор надсилає в редакцію УФЖ протягом тижня остаточну версію статті в форматі LaTeX, текст статті в форматі PDF і рисунки в форматі EPS. При електронному запиті про статус використовувати тему "Status" з N. Листи без вказаних вище тем, що стосується редакційного процесу, оброблятись не будуть. Рисунки мають бути заархівовані в один ZIP, RAR або 7-Zip файл. Об'єм вкладення не має перевищувати 5 Mb. Додатково автор може передати до редакції текст статті в роздрукованому вигляді.

2. Документація.

Разом із статтею Автори з України мають надіслати в редакцію УФЖ заповнену українською мовою Реєстраційну картку в форматі MS Word (Реєстраційна картка (UK)), яка містить таблицю з відомостями про роботу та аннотацію українською та англійською мовами. Закордонні Автори мають надіслати в Редакцію УФЖ заповнену англійською мовою Реєстраційну картку в форматі MS Word (Registration Form (EN)), яка містить таблицю з відомостями про роботу та аннотацію англійською мовою. Без правильно та повністю заповненої картки робота не розглядається. Підписаний Ліцензійний договір має бути наданий в електронному вигляді після того, як статтю прийнято до друку. Якщо автор працює в установі з закритою тематикою, і поданий матеріал може містити елементи державної таємниці, то автор додатково має надати лист-направлення від організації з дозволом на публікацію статті. При цьому Український фізичний журнал, його засновники, видавець, редактори, члени редакційної ради та співробітники не несуть жодної відповідальності за можливі порушення автором чинного законодавства України.

3. Реєстрація.
Після реєстрації статті редакція УФЖ надсилає автору електронною поштою підтвердження з реєстраційним номером статті, який має фігурувати в темі листів при подальшому листуванні автора з редакцією УФЖ. Якщо протягом одного робочого тижня з моменту подачі своєї статті автор не одержав підтвердження з боку редакції УФЖ, він має надіслати повторного листа або зателефонувати до редакції УФЖ, оскільки його стаття могла бути помилково відфільтрована як спам сервером УФЖ.

4. Повідомлення.
Після прийняття/відхилення статті редакційною радою УФЖ редакція УФЖ повідомляє про це відповідальному автору електронною поштою.

5. Коректура.
Після макетування прийнятої до друку статті відповідальному автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Автор має надіслати свої виправлення протягом трьох робочих днів з дати відправлення листа редакцією УФЖ. Якщо редакція УФЖ не одержує авторської відповіді протягом трьох робочих днів, статтю друкують у незміненому вигляді. Після цього жодні подальші виправлення з боку автора неможливі.

6. Вихід статті.
Після виходу статті в друкованому вигляді відповідальному автору електронною поштою надсилають остаточний pdf-файл статті. Редакція УФЖ з 2009 року не забезпечує автора відбитками статті в друкованому вигляді.