• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 869-843
Стаття

Сабіров Л.М., Семенов Д.І.

Самаркандський державний університет, фізичний факультет
(140104, м. Самарканд, Університетський бульвар, 15.; e-mail: denis.samarkand@gmail.com)

Різні структурні стани розчинів 4-метилпіридин-вода: вивчення адіабатичної стисливості на частоті гіперзвуку

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: За спектрами тонкої структури розсiювання свiтла експериментально вивчено поведiнку адiабатичної стисливостi bs водних розчинiв неелектролiту при змiнi температури t i концентрацiї x. Виявлено iнверсiю знака похiдної адiабатичної стисливостi за концентрацiєю dbs(x)/dx i за температурою dbs(t)/dt. На фазовiй дiаграмi в координатах “температура–концентрацiя” сукупнiсть точок iнверсiї визначає лiнiї переходiв вiд структури розчину, що характеризується наявнiстю недеформованої суцiльної сiтки водневих зв’язкiв до деформованої сiтки i, далi, до структури з фрагментованою сiткою.

Ключові слова: Релеївське розсіювання, водний розчин, 4-метилпiридин, адіабатична стисливість.