• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 862-868
Стаття

Одінаєв С., Махмадбегов Р.С.

Дослідження діелектричних властивостей і частотний спектр діелектричних втрат водного розчину NaCl залежно від параметрів стану

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: російською мовою

Абстракт: Дослiджено частотнi спектри коефiцiєнтiв дiелектричної проникностi ε1(v) i дiелектричних втрат ε2(v) водного розчину хлориду натрiю залежно вiд концентрацiї, щiльностi i температури. Зроблено чисельнi розрахунки цих коефiцiєнтiв для водного розчину NaCl при певному виборi потенцiальної енергiї взаємодiї Фab(r) i радiальної функцiї розподiлу gab(r). Отриманi результати наведено в таблицях i на рисунках, якi знаходяться в задовiльнiй згодi з експериментальними даними.

Ключові слова: частотний спектр, діелектрична проникність, діелектричні втрати, енергія міжмолекулярної взаємодії, радіальная функція разподілу-ділення, коефіцієнт тертя, часи релаксації.